Χρηματοοικονομική παιδεία για γρηγορότερο χρηματοοικονομικό γραμματισμό

Περιγραφή Έργου

Το Financial Literacy for a γρηγορότερη Οικονομική Ανεξαρτησία είναι ένα έργο E+, που στοχεύει στη βελτίωση των οικονομικών ικανοτήτων και των οικονομικών γνώσεων για την επιτυχημένη και σταθερή ζωή των νέων. Είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο χρηματοοικονομικός γραμματισμός είναι η ικανότητα κατανόησης και αποτελεσματικής εφαρμογής διαφόρων οικονομικών δεξιοτήτων, όσον αφορά την προσωπική οικονομική διαχείριση, την αποταμίευση και τα δάνεια, καθώς και την επένδυση.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις οικονομικές ικανότητες και τις οικονομικές γνώσεις για την επιτυχημένη και σταθερή ζωή των νέων.- Γιατί; Το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε 3,3 εκατομμύρια άνεργους/άνεργους νέους. Ο οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός συμβαδίζουν.

Αντίκτυπος

Το FinLit στοχεύει στην ενίσχυση των νέων
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε οικονομικά
αλφαβητισμός μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης και
δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης. Για να επιτευχθεί αυτό,
το έργο και οι οργανισμοί εταίροι
υποστηρίξτε τους νέους να αναπτύξουν την κριτική τους
δεξιότητες σκέψης, αυτοαξιολόγησης και
νέες διαφορετικές στρατηγικές μάθησης. Νέος
τεχνικές και στρατηγικές θα επικεντρωθούν σε
οι νέοι για να καταλάβουν
οικονομικά ζητήματα και να βελτιώσουν τις οικονομικές τους δεξιότητες.

Αποτελέσματα Έργου

Έκθεση τελευταίας τεχνολογίας για τις ικανότητες χρηματοοικονομικής παιδείας μεταξύ των νέων στην ΕΕ

Αναπτύχθηκε ηλεκτρονικές ενότητες με θέματα σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών οικονομικών για να βοηθήσει τους νέους να συνδημιουργήσουν την ανεξάρτητη ζωή τους

Οργάνωση εκπαιδεύσεων νέων και προσωπικού, όπου το εκπαιδευτικό υλικό δοκιμάζεται πριν από την ευρύτερη χρήση

Εταίροι

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja 🇸🇮

Το MIITR είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την οικοδόμηση ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου μέσω του δικτύου πολλών δημόσιων οργανισμών του (συνεργάζεται με δήμους, υπουργεία, κρατικούς φορείς, πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους φορείς), ΜΚΟ, επιχειρήσεις και άλλους εταίρους. Αναπτύσσει βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και λύσεις μέσω παροχής συμβουλών και διατομεακής συνεργασίας. Το MIITR αποτελείται από μια ομάδα ειδικών με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, καθώς και σε δραστηριότητες διαχείρισης έργων, προώθησης και διάδοσης πληροφοριών. Η ποικίλη εμπειρία μας μας καθιστά ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο για έργα της ΕΕ. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων. Είμαστε αναγνωρισμένοι για τις γνώσεις και την τεχνογνωσία μας και συνεργαζόμαστε με εταιρείες, ερευνητές και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Το MIITR πιστεύει ότι ένας δίκαιος και βιώσιμος κόσμος θα αναδυθεί όταν οι μοναδικές δεξιότητες και οι πόροι όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της κυβέρνησης, εστιαστούν σε αυτόν τον στόχο. Πιστεύουμε ότι η συστημική πρόοδος προς έναν δίκαιο και βιώσιμο κόσμο μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική και τη δράση και με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων τους.

Innovation Hive 🇬🇷

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η δέσμευση των ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων της κοινωνίας προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να κάνουμε τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουμε στο υψηλότερο επίπεδο τις αρχές των εννοιών κοινωνικής καινοτομίας.

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu 🇵🇱

Το Ίδρυμα European Outsourcing Institute ιδρύθηκε το 2011. Ο κύριος τομέας δραστηριότητας του ιδρύματος είναι η επικράτεια της Πολωνίας. Ωστόσο, το Ίδρυμα εργάζεται επίσης σε διεθνές επίπεδο μέσω συνεργασιών σε διάφορα είδη εκπαίδευσης, διεθνείς ανταλλαγές και άλλα είδη έργων που σχετίζονται με τους στόχους του ίδιου του Ιδρύματος. Ο ίδιος ο οργανισμός ιδρύθηκε με στόχο την ανάπτυξη ιδεών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινότητας. Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος επιτυγχάνεται μέσα από επιχειρησιακούς στόχους και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:
– Έρευνα και ανάπτυξη που σχετίζεται με τεχνικές, οικονομικές, κοινωνιολογικές και φυσικές επιστήμες
– Δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη συνεργασία των διαπολιτισμικών κοινοτήτων
– Εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα
Στην αρχή της δραστηριότητάς του, το Ίδρυμα επικεντρώθηκε σε δραστηριότητες που απευθύνονται στο φτωχό τμήμα της τοπικής κοινωνίας.

Mladinski kulturni center Maribor 🇸🇮

Προς ενημέρωση

Γκαλερι

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Στείλτε μας μήνυμα!

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.2020-2-SI02-KA205-15590